Tryb składania wniosków w 2013 roku

Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  (Dz. U. Nr 187, poz. 1940 z późn. zm.)
 • uchwała Nr 13/385/13  Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2013 r.
  w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umów zawieranych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeżeli Wnioskodawca:

 1. nie jest przedsiębiorcą, wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania,
 2. jest przedsiębiorcą, wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 30 % kosztów realizacji zadania.

Opis  zadania 

Jest to zadanie ustawowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, realizowane zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.). Dofinansowanie  obejmuje koszt i zakres robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, wykonanych po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Beneficjenci

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy albo podmioty nie będące przedsiębiorcami, prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;
 2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
 3. przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Obiekt służący rehabilitacji  to budynek czy budowla, która umożliwi, poprzez podjęcie powyższych działań, świadczenie usług pozwalających na przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie osób o naruszonej sprawności organizmu, powodującej ograniczenie w pełnieniu ról społecznych.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

Tryb składania wniosków 

 1. Beneficjent ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem  załączników w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
 2. Samorząd Województwa w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących uchybieniach. Nie usunięcie uchybień w terminie 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Kompletny wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia w którym Zarząd Województwa w formie uchwały dokona podziału środków finansowych PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa na poszczególne zadania realizowane w danym roku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządzane jest uzasadnienie.

Wymagane dokumenty
Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r.
w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 187, poz. 1940 z późn. zm.) oraz formularz wniosku. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej wytycznymi w zakresie przygotowania
i składania wniosków.

Formularze / wnioski do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców w zakresie przygotowania i składania wniosków:

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis: