• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2015-10-05

Dofinansowanie robót budowlanych obiektów służących rehabilitacji

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przypomina o możliwości składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnychz wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

  • są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;
  •  udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
    na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
  • przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Obiekt służący rehabilitacji  to budynek czy budowla, która umożliwi, poprzez podjęcie powyższych działań, świadczenie usług pozwalających na przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie osób o naruszonej sprawności organizmu, powodującej ograniczenie w pełnieniu ról społecznych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

Termin składania wniosków, których realizacja ma nastąpić w roku przyszłym upływa w dniu 30 listopada 2015 r.

Uwaga!

Od 30 września 2015 r. obowiązuje nowy formularz wniosku o dofinansowanie robót budowlanych, stanowiący załącznik do uchwały Nr 39/1320/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2015 r.

Szczegółowe informacje oraz aktualny druk wniosku można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, ul. Marii Skłodowskiej -Curie 73, pok. 1, tel. 514 456 520, 56 656 10 31 lub na stronie internetowej: www.kujawsko-pomorskie.pl, podstrona niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl [tutaj].


 

 

utworzono: 2015-10-05 10:16 przez: admin
wyedytowano: 2015-10-05 13:02 przez: admin
aktywne od dnia: 2015-10-05 09:38
ilość odsłon podstrony: 1955
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje