• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2016-10-06

Dofinansowanie robót budowlanych

Informacja

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przypomina o możliwości składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

  • są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;
  •  udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
    na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
  • przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Obiekt służący rehabilitacji  to budynek czy budowla, która umożliwi, poprzez podjęcie powyższych działań, świadczenie usług pozwalających na przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie osób o naruszonej sprawności organizmu, powodującej ograniczenie w pełnieniu ról społecznych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

Termin składania wniosków, których realizacja ma nastąpić w roku przyszłym upływa w dniu 30 listopada 2016 r.

W roku bieżącym na wsparcie 8 takich przedsięwzięć przeznaczono ponad 1,1 mln zł ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Lista beneficjentów tutaj.

 

Szczegółowe informacje oraz aktualny druk wniosku można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, ul. Marii Skłodowskiej -Curie 73, pok. 14, tel. 514 456 520 lub na stronie internetowej: http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/, zakładka ,,Roboty budowlane”.

 

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę 2013 r.
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Koronowie o platformę 2013 r.
Stowarzyszenie ,,JESTEM w Toruniu -przebudowa placówki integracji i rehabilitacji
Stowarzyszenie ,,JESTEM w Toruniu -przebudowa placówki integracji i rehabilitacji
Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2015 r.
Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2015 r.
Remont drzwi automatycznie rozsuwanych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
Remont drzwi automatycznie rozsuwanych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi
Fundacja Ducha w toruniu - Budowa ścianki wspinaczkowej 2013-2015
Fundacja Ducha w toruniu - Budowa ścianki wspinaczkowej 2013-2015
utworzono: 2016-10-06 09:23 przez: admin
wyedytowano: 2016-10-06 10:33 przez: admin
aktywne od dnia: 2016-10-06 09:20
ilość odsłon podstrony: 1592
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje