• E-urząd - system Epuap
 • Biuletyn Informacji Publicznej

Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe

Tryb składania wniosków

Informacja dotycząca opiniowania wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne
dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
  (Dz.U. 2016 poz. 2046 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r.w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
  (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm)

Opis zadania

Jest to zadanie ustawowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, realizowane zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 9 wymienionej wyżej ustawy. Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe dla osób niepełnosprawnych jest pozytywne rozpatrzenie przez Wojewodę wniosku wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez Samorząd Województwa. Opinia sporządzona jest na podstawie wizji lokalnej ośrodka i zawiera:

 • stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym,
 • informację o standardzie ośrodka,
 • ocenę warunków sanitarno-higienicznych,
 • ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzaju ich niepełnosprawności,
 • ocenę zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą odbywały się w ośrodku,
 • stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 2-4 wymienionego rozporządzenia,
 • inne uznane za istotne informacje o ośrodku.

Beneficjent

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzący ośrodek.

Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków

 1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opiniuje wniosek ośrodka w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i przesyła do Wojewody.
 2. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku uchybień, Wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni
  od daty otrzymania pisma. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje niewydanie opinii i nieprzekazanie wniosku Wojewodzie.
 3. Samorząd województwa informuje ośrodek o wydanej opinii.
 4. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wojewody informacji o występujących we wniosku uchybieniach powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku ośrodka bez rozpatrzenia.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność, wraz z oświadczeniem jego zgodności z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
 • kserokopię odpisu z rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną jednostki, w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną, wraz z oświadczeniem jego zgodności z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
 • kserokopię dokumentu poświadczającego istnienie ośrodka, w przypadku jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wraz z oświadczeniem jego zgodności z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
 • kserokopię odpisu z księgi wieczystej, w przypadku właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, wraz z oświadczeniem zgodności odpisu z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
 • kserokopię umowy najmu, umowy użyczenia itp., w przypadku podmiotów prowadzących ośrodek, wraz z oświadczeniem jej zgodności z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
 • kserokopię statutu (w przypadku jego posiadania),
 • kserokopię umowy zawartej z innym podmiotem, w przypadku gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych i zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość dogodnego korzystania
  poza ośrodkiem z takiego zaplecza.

Oświadczenia załączane do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
,,Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Formularze / wnioski

Wzór wniosku o wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych
korzystających z dofinansowania PFRON określa załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm).

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat. Koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi Wnioskodawca.

Jednostka / miejsce składania dokumentów

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń

tel.514 456 520, (56) 656 10 31

Tryb składania do pobrania w formacie PDF oraz DOC.
pdfTryb składania wniosków (PDF) (41,2 KB)
docTryb składania wniosków (DOC) (38,5 KB)
utworzono: 2014-11-03 18:27 przez: admin
wyedytowano: 2017-12-15 09:49 przez: admin
aktywne od dnia: 2014-11-03 18:26
ilość odsłon podstrony: 2571
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje