• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2017-09-15

OGŁOSZENIE

AKTUALIZACJA OGŁOSZENIA:

Na prośbę organizacji pozarządowych, pragnących wziąć udział w naborze ofert w trybie uproszczonym skierowanym do osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenach województwa kujawsko-pomorskiego, objętych w 2017 r. sierpniową katastrofą naturalną, tj. powiatu bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego i żnińskiego, przedłuża się termin ich składania do dnia 15 października 2017 r.

OGŁOSZENIE

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia - Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych kwotę w wysokości 65 400,00 zł ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. trybie uproszczonym, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,z późn zm.), skierowanych do osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenach województwa kujawsko-pomorskiego, objętych w 2017 r. sierpniową katastrofą naturalną, tj. powiatu bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, tucholskiego i żnińskiego.

Oferta będzie oceniana przez pracowników Departamentu w oparciu o kryteria, obowiązujące w konkursie nr 15/2017 przyjętym uchwałą Nr 7/277/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2017 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Oferty powinny uwzględniać, m.in. pomoc psychologiczną, prawną, zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego lub wyposażenia likwidującego bariery społecznej integracji osób niepełnosprawnych.

Warunki rozpatrywania oferty w trybie uproszczonym:

  1. Wysokość dofinansowania zadania publicznego przez organizację nie przekracza kwoty 10 000 zł;
  2. W danym roku kalendarzowym ta sama organizacja nie może otrzymać łącznie więcej niż 20 tys. zł dotacji w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert (max. 2 x 10 tys.);
  3. Zadanie publiczne ma być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

Etapy składania i rozpatrywania oferty w trybie uproszczonym ujęte są w § 3 „Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.)”
:

  1. Ofertę na  realizację wybranego zadania należy złożyć zarówno elektronicznie za pomocą Generatora Ofert 2017 (http://www.generatorofert2.kujawsko-pomorskie.pl/) wraz z załącznikami (wypis z KRS lub innej ewidencji), jak i w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną[1],w terminie do dnia 25 września 2017 r. do godz. 15.30 pocztą lub osobiście na adres:

 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

        Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń        

biuro podawczo- kancelaryjne – parter

  1. Oferty rekomendowane do dofinansowania zamieszczane są w terminie 7 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia na okres 7 dni w BIP-e na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi do oferty;
  2. Po upływie tego okresu, po rozpatrzeniu uwag oraz uznaniu celowości zadania, Zarząd Województwa podejmuje decyzję o zleceniu zadania i niezwłocznie zawiera umowę o przyznaniu dotacji na jego realizację.

Tryb uproszczony nie obejmuje zadań mających na celu wsparcie wyłącznie organizacji składającej ofertę.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego: www.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka „(Nie)pełnosprawni” – zadania ustawowe - tryb pozakonkursowy”) oraz www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl.

 

Zapraszamy do składania ofert

 

[1] Pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez Generator ofert po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu na otwarty konkurs ofert. Wydruk złożonej w ten sposób oferty należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione oraz przesłać wraz załącznikami na adres wskazany w regulaminie konkursu. 

utworzono: 2017-09-15 13:39 przez: admin
wyedytowano: 2017-11-09 13:05 przez: admin
aktywne od dnia: 2017-09-15 13:34
ilość odsłon podstrony: 679
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje