• E-urząd - system Epuap
  • Biuletyn Informacji Publicznej
2017-10-17

INFORMACJA

Informacja

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przypomina
o możliwości składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych
z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną
z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku
, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

  • są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;
  •  udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
    na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
  • przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 poz. 2046 z późn. zm.)

rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Obiekt służący rehabilitacji  to budynek czy budowla, która umożliwi, poprzez podjęcie powyższych działań, świadczenie usług pozwalających na przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie osób o naruszonej sprawności organizmu, powodującej ograniczenie
w pełnieniu ról społecznych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

Termin składania wniosków, których realizacja ma nastąpić w roku przyszłym upływa w dniu 30 listopada 2017 r.

W roku bieżącym na wsparcie 11 takich przedsięwzięć przeznaczono ponad 2,8 mln zł
ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Szczegółowe informacje oraz aktualny druk wniosku można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu/Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, ul. Marii Skłodowskiej -Curie 73, pok. 14, tel. 56 6756 10 31, 514 456 520 lub na stronie internetowej: http://niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl/, zakładka ,,Roboty budowlane”.

Lista beneficjentów poniżej.

Opracowanie:

Departament Spraw Społecznych,

Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Toruń, dnia 19 września 2017 r.

 

pdfwykaz_przyznanych_dotacji_roboty_2017_r.pdf
pdfinformacja.pdf
utworzono: 2017-10-17 15:51 przez: admin
wyedytowano: 2017-10-19 13:29 przez: admin
aktywne od dnia: 2017-10-17 15:50
ilość odsłon podstrony: 698
Strona główna
Mapa serwisu
Kanał RSS
Dostępność - informacje