2021 rok: III Edycja

„Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – rusza nabór wniosków do 3 edycji konkursu.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego już po raz trzeci organizuje konkurs pn. „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Jego celem jest uhonorowanie terapeutów zajęciowych z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy poprzez swoje zaangażowanie w pracy osobami z niepełnosprawnością, stosowanie innowacyjnych metod pracy terapeutycznej oraz wysokich standardów etyczno-zawodowych osiągają wyróżniające się efekty pracy.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele:

  1. organów prowadzących placówki reintegracji zawodowej i społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością, pomocy społecznej, oświatowe oraz służby zdrowia;
  2. organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia na wniosku (według wzoru, który znajduje się poniżej) można składać osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”
w terminie do 30 czerwca 2021 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego w przypadku wniosków wysłanych pocztą.

Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie najlepszych terapeutów zajęciowych województwa kujawsko-pomorskiego nastąpi w październiku bieżącego roku, z okazji Światowego Dnia Terapii Zajęciowej.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania kandydatów, wymogów im stawianych oraz przyznawania nagród znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie.

Osoba do kontaktu: Monika Wolska, tel.: 56 652 18 39, kom.: 572 085 141, e-mail: m.wolska@kujawsko-pomorskie.pl