2017

Zlecanie realizacji zadań publicznych następuje w formie wsparcia lub powierzenia i odbywa się w ramach i na zasadach otwartych konkursów ofert ogłaszanych uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb uproszczony).

Przypominamy, że od 2016 roku składanie ofert w otwartych konkursach odbywa się za pomocą GENERATORA OFERT. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce generator ofert 2017 na stronie Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Wyniki otwartych konkursów ofert

Uchybienia w otwartych konkursach ofert

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

 

Podstawa prawna

  1. Uchwała 44/1719/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia  9 listopada 2016 r. w sprawie procedur zlecenia, realizacji i rozliczenia zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PDF) (38,5 KB);
  2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) (PDF) (932 KB);
  3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.) (PDF) (402 KB);
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 29, poz. 172 z późn. zm.);
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) (PDF) (1,91 MB);
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2013 r., poz. 1257 z późn. zm.)

Formularze, przydatne informacje

Dostępne na stronie Biura Współpracy z Oraganizacjami Pozarządowymi.