2014

Wyniki konkursów

Uchwała Nr 48/1792/13 Zarządu Województwa w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (PDF) (41 KB)

1. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 17/2014 pn. „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność” z dnia 2 grudnia 2013 r.
Termin składania ofert do 13 stycznia 2014r.
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 48/1792/13

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 15/2014 pn. „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” z dnia 2 grudnia 2013 r.
Termin składania ofert do 31 stycznia 2014 r.

Procedury zlecania zadań publicznych

Przyjęte procedury na rok 2014 zawierają podstawowe informacje w zakresie zlecania zadań w ramach otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert. Ich zadaniem jest określenie ogólnych zasad przyznawania i rozliczania dotacji. Ponadto wskazują one na zakres obowiązków wynikających z umowy na realizację zadań zlecanych, a także uprawniania organu zlecającego wykonanie zadania do przeprowadzenia kontroli pod względem finansowym i merytorycznym. (DOC) (114 KB)

  1. Otwarty konkurs ofert
    Szczegółowy tryb składania ofert, adresatów konkursu oraz zasady przyznawania dotacji na realizację zadań zlecanych określa regulamin otwartego konkursu ofert każdorazowo przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Regulamin konkursu zamieszczany jest na stronie internetowej www.kujawsko-pomorskie.pl oraz w zakładce BIP /„Niepełnosprawni” oraz „Organizacje pozarządowe”.
     
  2. Zlecanie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert 
    Zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert odbywa się w oparciu o art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oceny ofert złożonych w trybie uproszczonym, dokonują pracownicy komórek organizacyjnych w oparciu o kryteria stosowane w trybie konkursowym, natomiast uznanie celowości realizacji zadania, leży w kompetencji dyrektora. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa w formie uchwały.

Toruń, dnia 13 czerwca 2013 r.