2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 13 marca 2013 r. podjął uchwałę Nr 11/312/13 z dnia 13  marca 2013 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2013 r. pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (PDF) (30,4 KB)

 

Wydział Integracji Osób Niepełnoprawnych Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu informuje, że dokonano oceny formalnej ofert złożonych na otwarty konkurs nr 15/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „ Rehabilitacja Zawodowa i Społeczna Osób Niepełnosprawnych”.

W tabeli zamieszczono uchybienia formalne, które zgodnie z rozdz. VII ust. 4 regulaminu otwartego konkursu ofert 15/2013 mogą być usunięte w terminie 7 dni, tj.  do dnia 22 lutego 2013 r. (data dostarczenia do Wydziału Integracji Osób Niepełnoprawnych Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, pokój 140, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, z dopiskiem  konkurs nr 15/2013 Wydział  Integracji Osób Niepełnosprawnych).

W przypadku nieusunięcia wskazanych uchybień formalnych w wyznaczonym terminie, oferta nie będzie rozpatrywana.

Wykaz ofert posiadających uchybienia formalne w ramach konkursu nr 15/2013 (DOC) (69 KB)

W związku z faktem, iż na otwarty konkurs ofert nr 17/2013 na wykonywanie zadań związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 roku ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą: „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”, nie wpłynęła żadna oferta , Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych rozpoczyna procedurę unieważnienia ww. konkursu.

Toruń, 2013-02-15

Wyniki otwartego konkursu ofert  nr 15/2013 (PDF) (385 KB)
Zgodnie z rozdz. VI ust. 10 regulaminu konkursu nr 15/2013 tj. załącznika nr 15 do uchwały Nr 49/1555/2012 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, od uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

Uchwała Nr 49/1555/2012 (PDF) (41,6 KB)

Regulamin otwartego konkursu ofert nr 15/2013 (PDF) (168 KB)

Dziękujemy za udział w konkursie

Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Toruń, dnia 14 marca 2013 r.

Unieważnienie otwartego konkursu ofert nr 17/2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 10/267/13 z dnia 6 marca 2013 r. unieważnił otwarty konkurs ofert nr 17/2013 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2013 roku
w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod nazwą:

„Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”, ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 31 stycznia 2013 r. nie wpłynęła żadna oferta. Treść uchwały oraz uzasadnienie (PDF) (46,1 KB)

Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Toruń, dnia 7 marca 2013 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 19/2013

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 6 marca 2013 r. podjął uchwałę Nr 10/268/13 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 19/2013 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pod nazwą:

„Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wielospecjalistycznej interwencji w niepełnosprawność”.

Uchwała nr 10/268/13 (PDF) (39 KB)
Regulamin otwartego konkursu ofert nr 19/2013 (PDF) (128 KB)

Do pobrania - Tabela w części A do konkursu nr 19/2013 (XLS) (24 KB) – (załącznik obowiązkowy)

Termin składania ofert do 29 marca 2013 r.
Informacje praktyczne, formularze oraz instrukcje - link zewnętrzny

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Departament Spraw Społecznych
Toruń, dnia 7 marca 2013 r.