2012

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na posiedzeniu w dniu 5 grudnia podjął uchwałę Nr 49/1555/2012 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2013-2015 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. (PDF) (41,2 KB)

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1151/12 z dnia 12 września 2012 r. unieważnił otwarty konkurs ofert nr 18/2012 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Konkurs Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”. (PDF) (30,5 KB) oraz uzasadnienie (PDF) (35,6 KB)

W dniu 12 września 2012 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął uchwałę Nr 37/1150/12 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 19/2012 w formie powierzenia realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 roku finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. (PDF) (27,7 KB)

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert Nr 19/2012 w formie powierzenia realizacji zadania publicznego Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 roku finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

 

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 19/2012 (PDF) (23,9 KB)
Regulamin otwartego konkursu ofert nr 19/2012 (DOC) (729 KB)

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) możliwe jest ubieganie się przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o dofinansowanie ze  środków finansowych PFRON będących w dyspozycji województwa kujawsko-pomorskiego na realizację zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w trybie pożytku publicznego 18/2012 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Konkurs Województwo Kujawsko-Pomorskie bez barier”.

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 18/2012 (PDF) (30,5 KB)

Regulamin otwartego konkursu ofert 18/2012 (PDF) (343 KB)

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą Nr 15/389/12  z dnia 11 kwietnia 2012 r.  rozstrzygnął otwarty konkurs  nr 15/2012 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych". (PDF) (27,3 KB)

 

Wyniki konkursu nr 15/2012 (PDF) (73,5 KB)

Regulamin otwartego konkursu ofert nr 15/2012 (DOC) (223 KB)

Pełnomocnik Zarządu
ds. Osób Niepełnosprawnych
Toruń, 23.04.2012 r.