05.032021

Otwarte konsultacje społeczne projektu Programu działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego na posiedzeniu w dniu 3 marca 2021 r. przyjął projekt Programu działania  na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Nr 8/315/21z dnia 3 marca 2021 r. projekt został skierowany do konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym fundacjami i organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie 35 dni od daty ogłoszenia w formieprzyjmowania opinii, uwag
i propozycji dotyczących treści projektuProgramu działania  na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+. Opinie, uwagi i propozycje należy zgłaszać na piśmie lub drogą mailową na Formularzukonsultacji społecznych stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

Projekt Programu działania  na rzecz osób z niepełnosprawnościami dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. – Równe Szanse 2030+określa najważniejsze cele i kierunki działań i jest dokumentem dostosowanym do zapisów Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 r. stanowiącym kluczowe narzędzie do realizacji celów rozwojowych województwa zmierzających do rozwiązywania problemów niepełnosprawnych mieszkańców regionu, dostępności do specjalistycznych usług z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wyrównywania poziomu życia osób z niepełnosprawnościami. Podstawowym założeniem programu jest łagodzenie skutków niepełnosprawności i nieustanne dążenie do wyrównywana szans osób z niepełnosprawnościami w stosunku do osób pełnosprawnych.

Opinie, uwagi i propozycje prosimy zgłaszać w terminie od 5 marca do 8 kwietnia 2021 r.na Formularzu konsultacji społecznych w następujący sposób:

  • drogą elektroniczną na adres: niepelnosprawni@kujawsko-pomorskie.pl;
  • drogą korespondencyjną na adresUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń;

 

Opinie, uwagi i propozycje z datą wpływu przed dniem ogłoszenia oraz po upływie 35 dni oddaty ogłoszenia (tj. po 8 kwietnia 2021 r.), jak również niepodpisane, nie będą uwzględniane.

Opinie, uwagi i propozycje przesłane w innej formie niż na Formularzu konsultacjispołecznych nie będą brane pod uwagę.

Nieprzedstawienie opinii, uwag w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Pliki do pobrania: