08.102020

Konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Aktualizacja

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 36/1494/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 09 września 2020 roku podjął decyzję o przyznaniu czterech nagród w drugiej edycji konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Celem konkursu jest promowanie i uhonorowanie osób wyróżniających się w pracy terapeutycznej zatrudnionych w placówkach reintegracji zawodowej i społecznej, placówkach pomocy społecznej, placówkach oświatowych i służby zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którzy stosują innowacyjne metody terapeutyczne, promują dobre praktyki w swojej pracy i tworzą wysokie standardy pracy terapeutycznej na rzecz osób z niepełnosprawnościami przyczyniając się do podnoszenia jakości usług terapeutycznych oraz przyczyniają się do promocji zawodu terapeuty zajęciowego w województwie kujawsko-pomorskim.

Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało kandydatów, z których do nagrody wyłonionych zostało 4 terapeutów zajęciowych. Kandydatury zgodnie z Regulaminem konkursu przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 22/972/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku, mogły być zgłaszane przez przedstawicieli organów prowadzących placówki reintegracji zawodowej i społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością, placówki pomocy społecznej, placówki oświatowei służby zdrowia oraz organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Terapeuta pomaga osobie z niepełnosprawnością poprawić jej kondycję psychofizyczną i społeczną zwiększając w ten sposób poziom jej samodzielności i umiejętność radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach. Szczególnie widoczna i nieoceniona jest pomoc terapeuty w dobie obecnej pandemicznej rzeczywistości Covid-19, pozwalająca na utrzymanie dotychczasowej sprawności, postępów u osoby z niepełnosprawnością, możliwych dzięki prowadzonej rehabilitacji.

Dotychczas wyróżniliśmy łącznie 11 terapeutów zajęciowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Uroczystość wręczenia nagród tegorocznym laureatom odbyła się dnia 8 października 2020 roku o godzinie 10.00 w Sali Stefana Łaszewskiego (parter) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2.

Poniżej zamieszczamy wykaz laureatów nagrodzonych w konkursie „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” oraz galerię 8 zdjęć z opisanego wydarzenia:

fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

  • Laureatki konkursu razem z Marszałkiem Wojewóztwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
  • Laureatki konkursu razem z Marszałkiem Województwa, Przewodniczącą Sejmiku, Dyrektor i Wicedyrektor Departamentu Spraw Społecznych, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
  • Wywiad Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Pana Piotra Całbeckiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
  • Dyplom dla Najlepszego terapeuty zajęciowego województwa kujawsko-pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
  • Pani Inga Brzezińska - laureatka konkursu razem z Marszałkiem Województwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
  • Pani Magdalena Magalska - laureatka konkursu razem z Marszałkiem Województwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
  • Pani Magdalena Karwecka - laureatka konkursu razem z Marszałkiem Województwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
  • Pani Larysa Kryska - laureatka konkursu razem z Marszałkiem Województwa i Przewodniczącą Sejmiku, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Napisali o gali

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 22/972/20 z dnia 10 czerwca 2020 roku podjął decyzję o zorganizowaniu drugiej edycji konkursu „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

Celem konkursu jest uhonorowanie terapeutów zajęciowych z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy poprzez swoje zaangażowanie w pracy z podopiecznymi, stosowanie innowacyjnych metod pracy terapeutycznej oraz wysokich standardów etyczno-zawodowych w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami osiągają wyróżniające się efekty pracy.  Do konkursu mogą być zgłaszane osoby pracujące na stanowisku terapeuty zajęciowego, które w swojej pracy wykazały się wybitnymi i nowatorskimi osiągnięciami w pracy z osobami z niepełnosprawnościami.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać przedstawiciele:

  • organów prowadzących placówki reintegracji zawodowej i społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością, pomocy społecznej, oświatowe oraz służby zdrowia;
  • organizacji pozarządowych, kościołów, związków wyznaniowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia można składać osobiście w Punkcie Informacyjno-Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego” lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

z dopiskiem „Najlepszy Terapeuta Zajęciowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

w terminie do 30 czerwca 2020 r. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania kandydatów oraz przyznawania nagród, znajdują się zamieszczonym poniżej regulaminie.