26.062020

Ogłoszenie o konkursie grantowym pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs grantowy w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020.

Celem konkursu grantowego jest ułatwienie integracji społeczno-zawodowej osób z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Środki finansowe można uzyskać na:

  • zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) usług transportu indywidualnego door-to-door – maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi: 1 000 000 zł;
  • poprawę dostępności wielorodzinnych budynków mieszkalnych – maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi: 2 000 000 zł.

Wnioski w konkursie mogą składać:

  • gminy oraz związki i porozumienia gmin,
  • powiaty oraz związki i porozumienia powiatów,

w terminie od 22 czerwca do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00 w formie elektronicznej za pomocą Generatora Wniosków dostępnego pod adresem door.pfron.org.pl – link zewnętrzny

Wszelkie dodatkowe informacje oraz niezbędne dokumenty, w tym regulamin konkursu znajdą Państwo na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – link zewnętrzny