23.042020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 25/2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO, Ogłasza otwarty konkurs ofert nr 25/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – edycja II”

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pośrednictwem Generatora ofert dostępnego na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce Generator ofert Witkac 2020) do dnia 14 maja 2020 r. do godziny 15:30. Potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z generatora ofert „Witkac.pl” i podpisane przez osoby upoważnione należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego, do dnia

14 maja 2020 r. do godziny 15:30, bądź wysłać tego samego dnia do godziny 23.59.59.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 100.000,00 zł.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych - Biura Realizacji Dofinansowań, tel. 56 652 18 39.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty do Urzędu za pomocą generatora ofert „Witkac.pl”, oraz data złożenia wydruku z generatora ofert potwierdzenia złożenia oferty lub data stempla pocztowego w przypadku wysłania wydruku drogą pocztową. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce generator ofert - Witkac.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r, poz. 688 z późn. zm.) przekazuje się do publicznej wiadomości następujące informacje.

Na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa, w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w roku 2019 przeznaczono kwotę 305.813,00 zł, a w roku 2020, do dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, przyznano dotacje w kwocie 235.200,00 zł.

Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2019 i 2020 znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ngo.kujawsko-pomorskie.pl - link zewnętrzny oraz niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl.