09.042020

Programy wsparcia PFRON

W ramach ograniczenia skutków epidemii COVID-19 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował szereg działań:

 • osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów opieki w warunkach domowych;

 • z myślą o pracodawcach zwiększono kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami, a także wprowadzono ulgi w regulacji należności z tytułu wpłat, poprzez możliwość ich odroczenia lub rozłożenia na raty;

 • zmieniono zasady realizacji umów dla organizacji pozarządowych w ramach konkursów PFRON:

  • ,,Szansa-Rozwój-Niezależność” nr 1/2018

  • „Samodzielni i skuteczni” nr 4/2017;

 • samorządy powiatowe mogą otrzymać wsparcie finansowe w ramach modułów III i IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”;

 • organizatorzy Zakładów Aktywności Zawodowej mogą ubiegać się o rekompensatę wynagrodzeń dla osób z niepełnosprawnościami;

 •  mimo zawieszenia działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej utrzymane zostało dofinansowanie ich działalności.

Szczegółowe informacje o zakresie wsparcia dostępne są pod adresem pfron.org.pl/koronawirus/ - link zewnętrzny, a także na specjalnie uruchomionych infoliniach:

 • dla pracodawców w godz. 9.00 – 15.00 pod numerem 22 581 84 10

 • dla osób prywatnych w godz. 9.00 – 17.00 pod numerem 800 889 777
  oraz w godz. 9.00 – 20.00 pod numerem 517 373 975

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) przedłużona została ważność orzeczeń, a także kart parkingowych. Obowiązują następujące terminy przedłużenia:

 • 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, jeżeli ważność orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności upłynęła w okresie od 9 grudnia 2019 r. do 8 marca 2020 r., pod warunkiem złożenia
  w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia;

 • jeżeli termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności upływa po 8 marca 2020 r., to jego ważność jest zachowana do 60 dni

 • od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii;

 • 60 dni zostaje wydłużony okres ważności kart parkingowych oraz decyzji przyznających świadczenie z pomocy społecznej;

 • 3 miesiące przedłużona została ważność orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy,

całkowitej niezdolności do pracy, całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, niezdolności do samodzielnej egzystencji, których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

W ramach przyjętych rozwiązań prawnych na mocy omawianej ustawy, wydłużeniu uległ również termin ważności legitymacji emeryta-rencisty a pracodawcom umożliwiono częściowe finansowanie zagrożonych miejsc pracy osób z niepełnosprawnościami oraz udzielenie im pomocy bytowej ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji.