Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Obsługą Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zajmuje się Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego działające w ramach Wydziału Polityki Społecznej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacja zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu (Dz. U. z 2023 poz. 100 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560)
  • Decyzja nr 140/2015 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Opis zadania

Wojewódzka Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa, powoływanym przez Marszałka spośród przedstawicieli działających na terenie Województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Kompetencje Rady

1. Do zadań Rady należy w szczególności:

a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

  • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  • realizacji praw osób niepełnosprawnych.

b) opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
c) ocena realizacji programów,
d) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

2. Członków Rady powołuje i odwołuje Marszałek Województwa.

Członek Rady może zostać odwołany, na:

  • swój wniosek,
  • wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
  • wniosek Marszałka, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

Wojewódzka Rada składa się z 7 osób powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie Województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Kadencja Rady trwa 4 lata.