17.102019

Informacja

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przypomina o możliwości składania wniosków o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

 • są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;
 •  udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
  na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
 • przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z późn. zm.),  rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Obiekt służący rehabilitacji  to budynek czy budowla, która umożliwi, poprzez podjęcie powyższych działań, świadczenie usług pozwalających na przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie osób o naruszonej sprawności organizmu, powodującej ograniczenie w pełnieniu ról społecznych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

Termin składania wniosków, których realizacja ma nastąpić w roku przyszłym upływa w dniu 30 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje oraz aktualny druk wniosku można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu/Departament Spraw Społecznych, ul. Marii Skłodowskiej -Curie 73, pok. 12, tel. 56 652 18 21, 56 621 25 19 lub w zakładce ,,Roboty budowlane” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej - link zewnętrzny

Poniżej galeria 14 zdjęć z robót budowlanych wykonanych w 2018 roku.

 • Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie, fot. z dokumentacji Wydziału
 • Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie, fot. z dokumentacji Wydziału
 • Filharmonia Pomorska, fot. z dokumentacji Wydziału
 • Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy, fot. z dokumentacji Wydziału
 • Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy, fot. z dokumentacji Wydziału
 • Pólwysep Wądzyn , fot. z materiałów Wydziału
 • Sanatorium Łączność w Ciechocinku, fot. z materiałów Wydziału
 • Sanatorium Łączność w Ciechocinku, fot. z materiałów Wydziału
 • Sanatorium Łączność w Ciechocinku, fot. z materiałów Wydziału
 • Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, fot. z materiałów Wydziału
 • Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku, fot. z materiałów Wydziału
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy, fot. z materiałów Wydziału
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy, fot. z materiałów Wydziału
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy, fot. z materiałów Wydziału