16.072019

Ogłoszenie

Informujemy że, przyjmowane są zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji, wojewody oraz jednostek samorządu terytorialnego (powiaty i gminy) na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rady tworzy się przy marszałku województwa jako organy opiniotwórczo-doradcze  zgodnie z art. 44a ust. 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1172).
Na podstawie art. 44a 2. cytowanej ustawy do jej zadań należy:

  1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych.
  1. opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  2. ocena realizacji programów,
  3. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie należy złożyć osobiście do 31 lipca 2019 r. w Biurze Podawczo – Kancelaryjnym lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego lub data w Elektronicznej Skrzynce Podawczej Urzędu Marszałkowskiego na portalu ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) www.epuap.gov.pl – link zewnętrzny.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie marszałka województwa oraz kartę zgłoszeniową.