24.062019

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 18 czerwca 2019 roku złożonej w trybie uproszczonym

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dnia 18 czerwca 2019 roku złożonej w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Nazwa oferenta: Wąbrzeskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski

Nazwa zadania: Poznajemy Pojezierze Brodnickie

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 01 lipca 2019 r. na adres e-mail: m.kosiorowska@kujawsko-pomorskie.pl