10.062019

OGŁOSZENIE

Zgodnie z § 2 ust. 41 Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. U. z 2018 poz. 450  z późn. zm.),  przypadku niewykorzystania w całości środków PFRON na realizację otwartych konkursów, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych planowanych do realizacji w bieżącym roku, przeznaczyć środki na zlecenie w trybie uproszczonym, z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub na realizację zadań wskazanych każdorazowo uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym informuję, iż pozostałe środki finansowe w kwocie 15 098,00 zł przeznaczone zostaną na zlecenie zadań w trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż oferty w trybie pozakonkursowym należy składać elektronicznie, za pomocą Generatora ofert WITKAC oraz w wersji papierowej (wydruk z Generatora).