02.052019

Wręczanie umów na dofinansowanie robót budowlanych w 2019 roku

Dnia 29 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się wręczenie pierwszych w roku bieżącym umów  na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 7 lipca |1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów. W spotkaniu uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

Wnioski na ww. zadanie przyjmowane są do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania. Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w wymaganym terminie wpłynęło 11 wniosków na dofinansowanie robót budowlanych. Spośród złożonych wniosków 10 spełniało kryteria  określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określania zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 937).

Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego przeznaczył w roku bieżącym 3,8 mln złotych na dofinansowanie robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji. Pieniądze pochodzące  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których dysponentem jest samorząd województwa, trafią do 9 beneficjentów prowadzących działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

W dniu 29 kwietnia 2019 r. zawarto umowy z:

 • Powiatem Nakielskim,
 • Wyższą Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy,
 • Gminą Miasto Bydgoszcz,
 • Zgromadzeniem Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska,
 • Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska,
 • Kolejowym Szpitalem Uzdrowiskowym Spółka z o.o. w Ciechocinku,
 • Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży.

Dofinansowanie inwestycji przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON przyczyni się do likwidacji istniejących barier architektonicznych w budynkach, umożliwi osobom niepełnosprawnym swobodny dostęp do budynków i swobodne poruszanie się, w tym także możliwość pełnego dostępu do pełnej oferty bazy rehabilitacyjnej, noclegowej i poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez dofinansowane placówki. 

W wyniku wykonanych robót budowlanych nastąpi poprawa jakości życia i jakości świadczonej rehabilitacji. Rozbudowana infrastruktura rehabilitacyjna stworzy możliwość udzielania kompleksowej pomocy terapeutycznej nie tylko podopiecznym danych placówekale całej społeczności.

Fot. Szymon Ździebło

 • Powiat Nakielski, fot. Szymon Ździebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, fot. Szymon Ździebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Gmina Miasto Bydgoszcz, fot. Szymon Ździebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży, fot. Szymon Ździebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska, fot. Szymon Ździebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko-Poznańska, fot. Szymon Ździebło tarantoga.pl dla UMWKP
 • Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Spółka z o.o. w Ciechocinku, fot. Szymon Ździebło tarantoga.pl dla UMWKP