28.112018

Ogłoszenie

AKTUALIZACJA

 

Decyzja nr  5/2018

Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 26 listopada 2018 roku

w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

IV kadencji na lata 2015-2019

 

            Na podstawie art. 44a i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560),
postanawiam co następuje:

§ 1

W celu uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, powołuję pana Jana Schwarz, rekomendowanego przez Włocławskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „EUROINTEGRACJA”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                              Marszałek Województwa

 

                                                                                                   Piotr Całbecki

 

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższym ogłoszeniem.

Ogłoszenie Nr 1
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 44a i 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz § 9 i § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 Nr 62, poz. 560),  oraz Decyzji nr 140/2015 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2015 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

ogłaszam, co następuje:

1. W celu uzupełnienia składu Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele wojewody i jednostek samorządu terytorialnego  (powiatów i gmin), działające na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mogą zgłaszać po jednym przedstawicielu na członka Rady.

2. Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie do dnia 10 listopada 2018 r. w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, mieszczącym się przy ul.M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, pok. 17.                                                                                                    

Marszałek Województwa


Piotr Całbecki