27.092018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert 27/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”.

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierający szczegółowe informacje dotyczące składania ofert na poszczególne zadania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl (zakładka: „(Nie)pełnosprawni”), www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl.

Oferty na realizację zadań publicznych w konkursie nr 27/2018 należy składać w terminie do 17 października 2018 r. do godz. 15.30 za pomocą generatora ofert znajdującego się na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka generator ofert 2018 oraz wydruku z generatora zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną, w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia – Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych, Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty do Urzędu za pomocą generatora ofert oraz data złożenia wydruku z generatora ofert z sumą kontrolną zgodną z wersją elektroniczną. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce generator ofert 2018.