Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe

Tryb składania wniosków

Informacja dotycząca opiniowania wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 poz. 44)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)

Opis zadania

Jest to zadanie ustawowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, realizowane zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 9 wymienionej wyżej ustawy. Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków przyjmujących grupy turnusowe dla osób niepełnosprawnych jest pozytywne rozpatrzenie przez Wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez Samorząd Województwa. Opinia sporządzona jest na podstawie wizji lokalnej ośrodka i zawiera:

 • stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym,
 • informację o standardzie ośrodka,
 • ocenę warunków sanitarnohigienicznych,
 • ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzaju ich niepełnosprawności,
 • ocenę zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą odbywały się w ośrodku,
 • stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 2-4 wymienionego rozporządzenia,
 • inne uznane za istotne informacje o ośrodku.

Beneficjent

Właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzący ośrodek.

Tryb składania i zasady rozpatrywania wniosków

 1. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego opiniuje wniosek ośrodka w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i przesyła do Wojewody.
 2. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku uchybień, Wnioskodawca zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 30 dni od daty otrzymania pisma. Nie usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje niewydanie opinii i nieprzekazanie wniosku Wojewodzie.
 3. Samorząd województwa informuje ośrodek o wydanej opinii.
 4. Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Wojewody informacji o występujących we wniosku uchybieniach powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku ośrodka bez rozpatrzenia.

Wymagane dokumenty

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność, wraz z oświadczeniem jego zgodności z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
 • kserokopię odpisu z rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego osobowość prawną jednostki, w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną, wraz z oświadczeniem jego zgodności z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
 • kserokopię dokumentu poświadczającego istnienie ośrodka, w przypadku jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wraz z oświadczeniem jego zgodności z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
 • kserokopię odpisu z  księgi wieczystej, w przypadku właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, wraz z oświadczeniem zgodności odpisu z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
 • kserokopię umowy najmu, umowy użyczenia itp., w przypadku podmiotów prowadzących ośrodek, wraz z oświadczeniem jej zgodności z aktualnym stanem faktycznym i prawnym
 • kserokopię statutu (w przypadku jego posiadania),
 • kserokopię umowy zawartej z innym podmiotem, w przypadku gdy ośrodek nie posiada własnego, pełnego zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego oraz do prowadzenia zajęć sportowych i zapewnia osobom niepełnosprawnym możliwość dogodnego korzystania poza ośrodkiem z takiego zaplecza.

Oświadczenia załączane do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Formularze / wnioski

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat. Koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi Wnioskodawca.

Jednostka / miejsce składania dokumentów

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel. (56) 652 18 66, 515 456 511

Wnioski o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne można składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego (PIU) Emp@tia