Tryb składania wniosków

Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725), dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 poz. 44)
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937)
 • uchwała Nr 36/1614/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie ustanowienia i wprowadzenia zasad przyjęcia, przechowywania, zwrotu i komisyjnego niszczenia zabezpieczeń prawidłowej realizacji umów dla zadań publicznych współfinansowanych w ramach środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Jeżeli Wnioskodawca:

 1. nie jest przedsiębiorcą, wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 50 % kosztów realizacji zadania;
 2. jest przedsiębiorcą, wysokość dofinansowania ze środków PFRON nie może przekroczyć 30 % kosztów realizacji zadania.

Opis  zadania 

Jest to zadanie ustawowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, realizowane zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 poz. 44). Dofinansowanie  obejmuje koszt i zakres robót budowlanych w obiektach służących rehabilitacji, wykonanych po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Beneficjenci

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy albo podmioty nie będące przedsiębiorcami, prowadzące działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku, które spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo były przez okres co najmniej jednego roku przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i są nadal posiadaczami części lub całości nieruchomości;
 2. udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł
  na sfinansowanie kosztów realizacji zadania w wysokości nieobjętej dofinansowaniem;
 3. przedstawią pozwolenie na budowę lub zgłoszenie przewidziane w przepisach prawa budowlanego.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 poz. 44) rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Obiekt służący rehabilitacji  to budynek czy budowla, która umożliwi, poprzez podjęcie powyższych działań, świadczenie usług pozwalających na przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie osób o naruszonej sprawności organizmu, powodującej ograniczenie w pełnieniu ról społecznych. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy rehabilitacja lecznicza osób niepełnosprawnych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

Tryb składania wniosków 

 1. Beneficjent ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem  załączników w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
 2. Samorząd Województwa w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących uchybieniach. Nie usunięcie uchybień w terminie 30 dni powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Kompletny wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia w którym Zarząd Województwa w formie uchwały dokona podziału środków finansowych PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa na  poszczególne zadania realizowane w danym roku. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku sporządzane jest uzasadnienie.

Wymagane dokumenty

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 937) oraz formularz wniosku. Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku, prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej  wytycznymi w zakresie przygotowania i składania wniosków oraz „Standardami dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik”, który opublikowano poniżej.

Opłaty
Wniosek jest wolny od opłat. Koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi wnioskodawca.

Jednostka / miejsce składania dokumentów

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń tel. (56) 652 18 21, 514 456 520

Tryb odwoławczy

Złożenie wniosku stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej. W tym trybie nie jest przewidziane odwołanie.

Formularz/wnioski do pobrania

Wytyczne dla Wnioskodawców w zakresie przygotowania i składania wniosków

Standardy dostępności budynków - poradnik

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis: