10.122014

Nowe programy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Od  września ruszają trzy nowe programy finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  1. Uczeń na wsi,
  2. Sprawny dojazd,
  3. Trener pracy.


1. „UCZEŃ NA WSI – POMOC W ZDOBYCIU WYKSZTAŁCENIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE ZAMIESZKUJĄCE GMINY WIEJSKIE ORAZ GMINY MIEJSKO – WIEJSKIE
 Program adresowany jest do uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących obszary słabo zurbanizowane, trudnodostępne komunikacyjne, zaniedbane kulturowo i infrastrukturalnie. Celem programu jest nie tylko wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia, ale także poprawa warunków kształcenia uczniów niepełnosprawnych, umożliwienie uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej i psychicznej, likwidacja barier transportowych oraz wzrost liczby osób niepełnosprawnych pobierających naukę na poziomie ponadgimnazjalnym.
Według danych MEN i GUS wynika, że w szkołach ponadgimnazilanych uczy się obecnie 2.374 uczniów posiadających orzeczenie  o stopniu niepełnosprawności, co stanowi niecały 1 % wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
W ramach obszaru A programu pomoc finansowa udzielana jest ze środków PFRON przez gminy, które przystąpią do realizacji programu. Pomoc finansowa w ramach obszaru B udzielana jest ze środków PFRON przez Oddziały PFRON.
Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą to między innymi dofinansowanie gminom wydatków na zakup pojazdów (mikrobusów i autobusów) służących do przewozu uczniów. Wysokość środków PFRON przekazanych na dofinansowanie w przypadku ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej to kwoty 2000 zł. 3000 zł. 4000zł.


2. „SPRAWNY DOJAZAD – POMOC W NABYCIU PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE SAMOCHODU OSOBOWEGO ORAZ W UZYSKANIU PRAWA JAZDY KATEGORII B”
Istotą programu jest pomoc osobom niepełnosprawnym, w sprawniejszym przemieszczaniu się do zakładu pracy, szkoły, placówek służby zdrowia, urzędów, placówek kulturalno – oświatowych i innych jednostek.
Program będzie realizowany na terenie całego kraju do 31. 12. 2009 roku. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminach określonych przez Zarząd PFRON. Program obejmuje dwa obszary:

  1. Obszar A – pomoc w zakupie samochodu osobowego lub oprzyrządowanego samochodu osobowego,
  2. Obszar B  – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.


Adresatami programu w obszarze A są zatrudnione lub uczące się,  pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, legitymujące się prawem jazdy kategorii B.
W obszarze B adresatami programu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej, posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, wydane z powodu dysfunkcji narządu ruchu.
Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu może być udzielona pomoc w formie:

  1. dofinansowania zakupu samochodu osobowego,
  2. dofinansowania zakupu oprzyrządowanego samochodu osobowego,
  3. dofinansowania kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B.

Samochód zakupiony z udziałem środków PFRON  musi być:

  1. w przypadku samochodu osobowego – fabrycznie nowy,
  2. w przepadku oprzyrządowanego samochodu osobowego – fabrycznie nowy lub nie starszy niż trzyletni .

       
3. „TRENER PRACY – ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
    Trudności związane ze znalezieniem zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne spowodowały powstanie pilotażowego programu pn. Trener pracy. Program zakłada zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osoby niepełnosprawnej, wymagającej podczas wykonywania pracy pomocy innych osób.
    Kluczową rolę programu pełni trener pracy, który wraz z doradcą zawodowym i  psychologiem wspiera osobę niepełnosprawną najpierw podczas zdobywania zatrudnienia, a następnie w jego utrzymaniu. Wsparcie jest powiązane z indywidualnymi potrzebami tak aby osoba niepełnosprawna była jak najbardziej samodzielna. Pomoc trenera obejmuje również pracodawcę i pozostałych pracowników.
     Adresatami programu są jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego lub powiatowego oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych
    Program realizowany będzie pilotażowo na terenie całego kraju, od daty podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą PFRON o zatwierdzeniu programu do dnia 31 grudnia 2010.    

Szczegóły dotyczące programów dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  www.pfron.org.pl.