08.022022

Projekt grantowy: Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w ramach inicjatyw grantowych NGO.  

Grupę docelową projektu stanowić będą osoby fizyczne zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dotknięte skutkami COVID-19, w szczególności zagrożone różnego rodzaju wykluczeniem społecznym, w tym osoby z niepełnosprawnością.

Beneficjent projektu:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu -
  Departament Spraw Społecznych i Zdrowia.

Partnerzy:

 • Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „TŁOK” w Toruniu,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „GINEKA” w Bydgoszczy,
 • Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu,
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu:

5 882 250,00 zł

Kwota dofinansowania:

4 999 912,50 zł

Termin realizacji projektu:

1.06.2021 r. – 31.12.2022 r.

Termin składania wniosków zgodnie z Regulaminem przyznawania grantów:

02.02.2022 r. – 23.02.2022 r.

Link do ogłoszenia naboru wniosków: Nabór wniosków

W ramach naboru organizacje pozarządowe będą miały możliwość złożenia wniosku o przyznanie grantu na realizację inicjatyw społecznych w ramach następujących rodzajów usług:

 • usługi opiekuńcze,
 • usługi w rodzinnym domu pomocy,
 • usługi w ośrodkach wsparcia,
 • usługi w domu pomocy społecznej,
 • usługi asystenckie świadczone przez asystentów na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • usługi wsparcia rodziny w tym:

- praca z rodziną,

- pomoc w opiece i wychowaniu dziecka poprzez usługi placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i specjalistycznej oraz w formie pracy podwórkowej,

- pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu poprzez wsparcie rodzin wspierających,

- rodzinna piecza zastępcza oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do 8 dzieci, a także placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego do 14 osób,

 • usługi w postaci mieszkań chronionych,
 • usługi w postaci mieszkań wspomaganych.

Kontakty:

Beneficjent/Grantodawca

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, Plac Teatralny 2,    
87-100 Toruń, w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30, w piątki od 8:00 do 13:30.

adres e-mail służący składaniu zapytań: grantyngo-efs@kujawsko-pomorskie.pl , tel.: 56 621 25 15.