05.082022

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nr 30/2022

Szczegółowe informacje dotyczące składania ofert znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ngo.kujawsko-pomorskie.pl, niepelnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać za pośrednictwem Generatora ofert (Witkac.pl) w terminie do 26 sierpnia 2022 r. do godz. 23:59:59. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce „Generator ofert - WITKAC”.

Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 484.305,00 zł.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia - Biura Realizacji Dofinansowań, tel. 56 652 18 39, 56 652 18 55.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert.

Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) przekazuje się do publicznej wiadomości poniższe informacje.

Na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa, w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w roku 2021 przeznaczono kwotę 541.280,00 zł, a w roku 2022, do dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, przyznano dotacje w kwocie 400.000,00 zł.

Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w roku 2021 i 2022 znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego ngo.kujawsko-pomorskie.pl oraz niepełnosprawni.kujawsko-pomorskie.pl.