Tryb składania wniosków

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podstawy prawne

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 poz. 44)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2021 poz. 1934)

Opis zadania

Jest to zadanie ustawowe Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 6 wymienionej ustawy.
Dofinansowanie ze środków PFRON obejmuje:

  1. koszty utworzenia ZAZ;
  2. koszty działania ZAZ.

Organizator

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego (powiaty, gminy) oraz fundacje, stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne, których statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwane „Organizatorem”.

Tryb składania wniosków

  1. Organizator ubiegający się o otrzymanie pomocy finansowej ze środków PFRON składa wniosek na właściwym formularzu wraz z wymaganym kompletem załączników.
  2. W przypadku stwierdzenia w złożonym wniosku braków formalnych, Organizator zostaje wezwany do uzupełnienia w terminie 14 dni od daty doręczenia. Nieuzupełnienie braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  3. Kompletny wniosek przedkładany jest staroście, który w ciągu 14 dni wydaje opinię dotyczącą zasadności utworzenia zakładu.
  4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii starosty wniosek podlega rozpatrzeniu pod względem prawidłowości planowanych kosztów utworzenia i działania zakładu.
  5. W terminie 30 dni od dnia otrzymania opinii starosty powiadamia się Organizatora o sposobie rozpatrzenia wniosku.
  6. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego wniosku, w terminie 30 dni od powiadomienia organizatora prowadzi się z nim negocjacje w przedmiocie warunków umowy i wysokości dofinansowania ze środków PFRON, a następnie zawierana jest umowa.

Wymagane dokumenty

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2021 poz. 1934) oraz formularz wniosku.

Formularze / wnioski do pobrania:

Wnioski do pobrania:

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.
Koszty związane z przygotowaniem wniosku ponosi Organizator

Jednostka / miejsce składania dokumentów

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
tel. (56) 652 18 66, 514 456 505, 514 456 511


Tryb odwoławczy

Złożenie wniosku stanowi ofertę zawarcia umowy cywilnoprawnej.
W tym trybie nie jest przewidziane odwołanie.