2023

Aktualizacja

Uprzejmie informujemy, iż środki finansowe w kwocie 2.112,50 zł., przeznaczone na zlecanie zadań w trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostały w całości wykorzystane

Aktualizacja

Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 49/2625/23 z dnia 6 grudnia 2023 r., zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki finansowe w kwocie 2.112,50 zł przeznaczone zostaną na zlecenie zadań w trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż oferty w trybie pozakonkursowym należy składać elektronicznie, za pomocą Generatora ofert WITKAC oraz w wersji papierowej (wydruk z Generatora).

 

Aktualizacja

Uprzejmie informujemy, iż środki finansowe w kwocie 60.718,00 zł., przeznaczone na zlecanie zadań w trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zostały w całości wykorzystane.

 

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 3 Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571), w przypadku zwiększenia środków budżetowych oraz środków PFRON na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa, Zarząd Województwa może przeznaczyć środki na zlecenie zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 30/1621/23 z dnia 26 lipca 2023 r., zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków przyznanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do wykorzystania w 2023 roku, środki finansowe w kwocie 60.718,00 zł przeznaczone zostaną na zlecenie zadań w trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż oferty w trybie pozakonkursowym należy składać elektronicznie, za pomocą Generatora ofert WITKAC oraz w wersji papierowej (wydruk z Generatora).

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych w trybie uproszczonym

Zgodnie z § 2 ust. 23 Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571),  w przypadku rezygnacji podmiotu i odstąpienia od zawarcia umowy, Zarząd Województwa może zarezerwować środki z budżetu województwa i przeznaczyć je na zlecenie w trybie uproszczonym, z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W związku ze złożoną przez jednego z oferentów, w ramach otwartego konkursu ofert nr 17/2023, pisemną rezygnacją z przyznanej dotacji przed zawarciem umowy, środki finansowe w kwocie 9.800,00 zł przeznaczone zostaną na zlecenie zadań w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednocześnie pragniemy nadmienić, iż oferty w trybie pozakonkursowym należy składać elektronicznie, za pomocą Generatora ofert WITKAC oraz w wersji papierowej (wydruk z Generatora).