Wykaz podmiotów, które otrzymały dofinansowanie w 2023 roku

Zestawienie przyznanych dotacji ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa w 2023 roku - dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów (stan na dzień 12.09.2023 r.)