08.122023

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zgodnie z § 2 ust. 5 Procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571), w przypadku niewykorzystania w całości środków PFRON na realizację otwartych konkursów, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może ogłosić konkurs uzupełniający na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych planowanych do realizacji w bieżącym roku, przeznaczyć środki na zlecenie w trybie uproszczonym, z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub na realizację zadań wskazanych każdorazowo uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym informuję, iż zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 49/2625/23 z dnia 6 grudnia 2023 r., zmieniającą uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych” ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środki finansowe w kwocie 2.112,50 zł przeznaczone zostaną na zlecenie zadań w trybie uproszczonym zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż oferty w trybie pozakonkursowym należy składać elektronicznie, za pomocą Generatora ofert WITKAC oraz w wersji papierowej (wydruk z Generatora).