15.012024

Samodzielność – Aktywność – Mobilność

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” (S-A-M) realizuje moduły mieszkaniowe „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”. Ich celem jest poprawa niezależności życia i zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie tym osobom własnego, dostosowanego do ich potrzeb mieszkania.

Mieszkanie dla absolwenta

Odbiorcami tego modułu są osoby młode, kończące edukację, rozpoczynające samodzielne życie i aktywność zawodową. Aby skorzystać z programu trzeba spełnić następujące warunki:

  • legitymować się orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub stopniem umiarkowanym w przypadku dysfunkcji narządu słuchu;
  • posiadać status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub uczelni wyższej w okresie 36 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku,
  • nie być właścicielem mieszkania ani nie posiadać spółdzielczego prawa do lokalu, w miejscowości, w której rozpoczęto pracę lub planowane jest jej podjęcie.

Ze wsparcia w ramach tego modułu mogą skorzystać również osoby opuszczające rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo wychowawcze.

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego udzielane jest na okres poszukiwania i rozpoczęcia zatrudnienia, maksymalnie do 60 miesięcy.

Dostępne mieszkanie

Moduł ten skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, posiadające mieszkanie z barierami ograniczającymi ich codzienne funkcjonowanie. Program umożliwia, dzięki dopłacie, zamianę mieszkania na lokal pozbawiony takich barier (znajdujący się na parterze lub w blokach z windą do poziomu zero przed budynkiem).

Aby uzyskać dofinansowanie konieczne jest posiadanie tytułu prawnego do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną nabywanego a sprzedawanego mieszkania.

Grupa odbiorców programu została rozszerzona o osoby powyżej 65 roku życia.

Terminy i sposoby składania wniosków

Program „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” realizowany jest przez samorząd powiatu zgodnie z miejscem zamieszkania. Wnioski należy składać internetowo poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW).

Nabór wniosków dla modułu „Mieszkanie dla absolwenta” prowadzony jest w trybie ciągłym, do wyczerpania środków. Natomiast wnioski w module „Dostępne mieszkanie” przyjmowane są do 31 grudnia 2024 r. lub wyczerpania środków.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziałach PFRON oraz na stronach internetowych Funduszu dedykowanym konkretnym modułom: